Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven:

“S&S”: Sprints & Sneakers België N.V., gevestigd te 2550 Kontich, Veldstraat 33 Bus A met ondernemingsnummer 0733.952.082.

“opdrachtgever”: De natuurlijke of rechtspersoon met welke S&S een overeenkomst heeft gesloten of een aanbieding of offerte heeft gedaan.
“overeenkomst” dan wel “opdracht”: Elke overeenkomst gesloten tussen opdrachtgever en S&S voor het verrichten van diensten.
“diensten”: Alle door of namens S&S te verrichten diensten.
“personeel”: Personeelsleden in dienst van S&S dan wel door haar ten behoeve van het verlenen van diensten ingeschakelde derden.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden dat het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa.

2.2 Op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst en de uitvoering daarvan zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van S&S.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien- en vanaf het moment dat deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid van de door opdrachtgever gehanteerde inkoop of andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk nu en voor alsdan van de hand gewezen.

2.4 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. S&S en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.5 De bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod en kunnen steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten..

3.2 Offertes kunnen door S&S tevens binnen zeven dagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
Voorts hebben alle offertes van S&S een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen, tenzij anders aangegeven.
Bij aanvullingen en/of wijzigingen op de reeds uitgebrachte offerte wordt de geldigheidsduur van de reeds uitgebrachte offerte opnieuw bepaald.
S&S is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen de geldigheidsduur worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.3 Genoemde prijzen en tarieven zijn inclusief de kosten voor gebruikelijke benodigdheden en kantoorkosten die voor de te verrichten werkzaamheden noodzakelijk zijn, tenzij anders is aangegeven. De BTW is exclusief, alsmede andere heffingen van overheidswege opgelegd.
Kosten waaronder verzend- en administratiekosten die in het kader van de overeenkomst gemaakt moeten worden zijn eveneens exclusief en worden apart in rekening gebracht, tenzij anders is aangegeven.

3.4 De door S&S aangeboden en overeengekomen tarieven en vergoedingen zijn exclusief de reiskosten (gereisde kilometers en tijd) en exclusief eventuele verblijfskosten.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht S&S niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 S&S kan niet aan de uitgebrachte offerte en/of opdrachtbevestiging worden gehouden, indien de offerte en /of opdrachtbevestiging, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. S&S is niet aansprakelijk voor de schade die hier mogelijkerwijs uit voortvloeit.

3.7 De uitgebrachte offerte is mede gebaseerd op gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt alsmede op de datum van uitbrengen van de offerte geldende kostenbepalende factoren.

3.8 De opdrachtgever staat er voor in dat de door hem te verstrekken gegevens tijdig, volledig, actueel en juist zijn. Stagnatie in het verstrekken van gegevens buiten de schuld van S&S komt voor rekening van de opdrachtgever.

3.9 Een offerte wordt uitgebracht op basis van de ten tijde van het indienen geldende wet- en regelgeving.

3.10 Een overeenkomst komt tot stand na ondertekening door beide partijen van een overeenkomst van opdracht dan wel door ondertekening door opdrachtgever van de offerte van S&S dan wel doordat S&S door opdrachtgever feitelijk in staat wordt gesteld met diensten of de voorbereiding daarvan aan te vangen.

3.11 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is S&S daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij S&S anders aangeeft.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 S&S zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand van techniek en wetenschap. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
S&S bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoegd. S&S is gerechtigd werkzaamheden te laten verrichten door derden.
S&S is gerechtigd de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft S&S het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan S&S aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan S&S worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van deze overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan S&S zijn verstrekt, heeft S&S het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.3 De door S&S te verrichten diensten worden in principe tijdens kantooruren uitgevoerd. Hieronder wordt verstaan de uren tussen 08.00 uur en 18.00 uur, inclusief een half uur pauze, van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd erkende feestdagen, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. S&S zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal S&S de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal S&S daarbij (art.5.3) aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6. Medewerking

6.1 Opdrachtgever is verplicht steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen te verschaffen, die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht.

6.2 Indien S&S haar werkzaamheden verricht op locatie van de opdrachtgever, dan zal opdrachtgever kosteloos zorgdragen voor adequate werkruimte met adequate faciliteiten, waaronder telecommunicatiefaciliteiten.

6.3 Indien voor de uitvoering van de opdracht de benodigde medewerking, gegevens, inlichtingen en/of faciliteiten niet of niet tijdig ter beschikking van S&S wordt gesteld dan is S&S gerechtigd extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 7. Contractduur; uitvoeringstermijn

7.1 De overeenkomst tussen S&S en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

7.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever S&S derhalve in gebreke te stellen.

Artikel 8. Honorarium

8.1 S&S zal voor de te verrichten diensten aan opdrachtgever vergoedingen in rekening brengen op basis van nacalculatie conform de door S&S gehanteerde tarieven per dagdeel of per dag, of, een vaste vergoeding als deze is overeengekomen.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door S&S aangegeven prijzen en tarieven altijd exclusief BTW.
De prijzen en tarieven zijn exclusief verzend-, reis-, verblijf- en andere onkosten, tenzij anders overeengekomen.
Van alle bijkomende kosten zal S&S tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Opdrachtgever door kunnen worden berekend.

8.2 Indien met de opdrachtgever is overeengekomen dat de werkzaamheden buiten kantooruren (art.4 lid 3) worden verricht dan zijn er geen toeslagen van toepassing.

8.3 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten periodiek (maandelijks) in rekening worden gebracht.

8.4 S&S is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien S&S kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen.

8.5 Indien S&S met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is S&S niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

8.6 Bovendien mag S&S het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan S&S, dat in redelijkheid niet van S&S mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

8.7 Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

8.8 S&S zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. S&S zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

8.9 Indien opdrachtgever de door S&S kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van S&S genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

8.10 Indien de overeenkomst door de opdrachtgever wordt geannuleerd, uitgesteld dan wel stopgezet, dan zullen de volgende vergoedingen door S&S aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht:

Indien de annulering c.q. het uitstel plaatsvindt binnen twee tot zes weken voorafgaand aan de startdatum van de dienstverlening: 50% van de in de offerte omschreven vergoedingssom, per termijn, voor de dienstverlening.
Indien de annulering c.q. het uitstel plaatsvindt binnen twee weken voorafgaand aan de startdatum van de dienstverlening: 100% van de in de offerte omschreven vergoedingssom, per termijn, voor de dienstverlening.
Indien de overeengekomen dienstverlening gedurende de uitvoering van de werkzaamheden wordt uitgesteld: 50% van de in de offerte omschreven vergoedingssom , per termijn, voor de dienstverlening indien het uitstel plaatsvindt binnen twee tot zes weken vanaf de datum waarop tot uitstel wordt verzocht.
Indien de overeengekomen dienstverlening gedurende de uitvoering van de werkzaamheden wordt uitgesteld: 100% van de in de offerte omschreven vergoedingssom, per termijn, voor de dienstverlening indien het uitstel plaatsvindt binnen twee weken van de datum waarop tot uitstel wordt verzocht.
Indien de overeengekomen dienstverlening wordt stopgezet: 100% van de in de offerte omschreven vergoedingssom, per termijn, voor de dienstverlening.

Artikel 9. Betaling

9.1 Betaling dient te geschieden binnen 4 weken na factuurdatum, op een door S&S aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaar tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient de Opdrachtgever te betalen volgens de termijnen en de percentages zoals neergelegd in de Overeenkomst.

9.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat sommatie of voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijk rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

9.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van S&S op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

9.4 S&S heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

S&S kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

S&S kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 10. Intellectuele eigendoms- en auteursrechten

10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, welke ten aanzien van de dienstverlening of de resultaten van de diensten kunnen worden uitgeoefend of zullen kunnen worden uitgeoefend, waaronder bijvoorbeeld doch niet uitsluitend wordt verstaan opgestelde analyses en rapporten, software, bestanden, methodieken en overige documentatie berusten en blijven bij S&S, tenzij separaat door de opdrachtgever, schriftelijk met S&S, het gebruiksrecht hiervan is overeengekomen.

10.2 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt S&S zich de rechten en bevoegdheden voor die S&S toekomen op grond van de Auteurswet.

10.3 Alle door S&S verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door deze zonder voorafgaande toestemming van S&S worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

10.4 S&S behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11 Incassokosten

11.1 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten zijn verschuldigd op het moment dat S&S voor de invordering de hulp van derden heeft moeten inroepen. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 27 maart 2012: “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”.

11.2 Indien S&S hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

11.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 12. Klachten

12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan S&S. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat S&S in staat is adequaat te reageren.

12.2 Indien een klacht gegrond is, zal S&S de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

12.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal S&S slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

12.4 Voor alle vorderingen en/of bevoegdheden die de Opdrachtgever jegens S&S en/of jegens de door S&S eventueel ingeschakelde derden heeft, geldt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen een verjaringstermijn van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens S&S en/of de door S&S eventueel ingeschakelde derden kan aanwenden.

Artikel 13. Opzegging

13.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. Indien de overeengekomen dienstverlening wordt stopgezet hanteert S&S een opzegtermijn van tenminste 2 maanden, tenzij onderling anders overeengekomen.

13.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever heeft S&S recht op compensatie zoals vastgelegd in artikel 8 lid 10.

13.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door S&S, zal S&S in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn.

13.4 Indien de overdracht van werkzaamheden voor S&S extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

13.5 Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen, in geval van:

aanvraag door of verlening van surseance van betaling aan de andere partij;
aanvraag van faillissement door of faillietverklaring van de andere partij; of
liquidatie van de andere partij of niet tijdelijke stopzetting van de onderneming van de andere partij.

Artikel 14. Opschorting en ontbinding

14.1 S&S is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
Na het sluiten van de overeenkomst S&S ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goed grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
De opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

14.2 Voorts is S&S bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

14.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van S&S op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien S&S de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

14.4 S&S behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1 Indien S&S aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

15.2 S&S is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeengekomen opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door S&S van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van deze werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

15.3 De aansprakelijkheid voor de schade als gevolg van de tekortkomingen is beperkt tot het bedrag dat S&S voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan drie maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste twee maanden.

15.4 In geval van een onrechtmatige daad van S&S, of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor S&S rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is S&S slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld.
In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan
10.000 euro (tienduizend euro) per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

Aansprakelijkheid van S&S voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in het vorige lid van dit artikel wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voor zover hierop geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per gebeurtenis – waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis – in geen geval meer bedragen dan de prijs bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade, doch nooit meer dan

15.5 S&S is niet aansprakelijk voor:
– de uitvoering van de werkzaamheden die aan derden zijn opgedragen of waarvan het resultaat afhankelijk is van derden.
– schade, van welke aard ook, doordat S&S is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor S&S kenbaar behoorde te zijn;
– voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, merk- of imagoschade, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van de Opdrachtgever, schade wegens door S&S gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel vormt van de Overeenkomst en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt;
– voor fouten in het materiaal dat door de Opdrachtgever ter hand is gesteld of voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
– voor fouten, indien de Opdrachtgever op een eerder moment goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

15.6 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen drie maanden na ontdekken van de schade en nooit later dan drie maanden na voltooiing van de opdracht te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Artikel 16. Vrijwaringen

16.1 De opdrachtgever vrijwaart S&S voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

16.2 De opdrachtgever vrijwaart S&S voor aanspraken van derden die verband houden met het uitvoeren van de overeenkomst.

16.3 Indien opdrachtgever aan S&S informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17. Risico-overgang

17.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 18. Overmacht

18.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

18.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop S&S geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor S&S niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen binnen S&S worden daaronder begrepen.

18.3 Voorzover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht aan de zijde van S&S tevens verstaan:

stakingen;
storingen in het verkeer;
overheidsmaatregelen die S&S verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;
relletjes, oproer, oorlog;
verkeersbelemmeringen;
gebrek aan arbeidskrachten;
extreme weersomstandigheden;
brand;
in-, uit- en/of doorvoerverboden; en/of
elke omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door S&S in redelijkheid niet door de Opdrachtgever mag worden verlangd.

18.4 S&S heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat S&S zijn verplichtingen had moeten nakomen.

18.5 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichtingen tot vergoeding van schade aan de andere partij.

18.6 Voor zoveel S&S ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is S&S gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19. Geheimhouding

19.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Onverminderd het vorengaande is S&S bevoegd de naam van de Opdrachtgever op te nemen op een lijst van relaties, welke op de website dan wel via andere uitingen naar derden wordt gepubliceerd, tenzij anders is overeengekomen.

19.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, S&S gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en S&S zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is S&S niet gehouden tot schade vergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20. Privacy

20.1 S&S respecteert de privacy van de Opdrachtgever. S&S behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Opdrachtgever stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de Opdrachtgever hanteert S&S passende beveiligingsmaatregelen.

20.2 S&S gebruikt de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of het afhandelen van een klacht.

Artikel 21. Derden

20.1 S&S is gerechtigd om bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van de diensten van derden.

20.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van S&S te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen. S&S is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.

Artikel 22. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

22.1 Indien S&S aan de Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de Opdrachtgever gehouden deze zaken binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

22,2 Indien de Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft S&S het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 23. Geschillen

23.1 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Indien het tussen partijen bestaande geschil niet in onderling overleg kan worden beslecht, is de Rechtbank te Amsterdam bevoegd, mits S&S er niet voor kiest om het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te beslechten.

Artikel 24. Toepasselijk recht

24.1 Op elke offerte en overeenkomst tussen S&S en de opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 25. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

25.1 Deze voorwaarden zijn ten alle tijden in te zien op de website van S&S

25.2 Van toepassing is steeds de meest recente versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Sprints & Sneakers